نویسنده = �������������� ������������
تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 149-168

مهدی شریفیان؛ فرامرز رحمانی