نویسنده = �������� ������������������
ابیات شاهنامۀ فردوسی در تاج‌المآثر نظامی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 41-58

عبدالرّضا سیف؛ علی غلامی