ابیات شاهنامۀ فردوسی در تاج‌المآثر نظامی
ابیات شاهنامۀ فردوسی در تاج‌المآثر نظامی

عبدالرّضا سیف؛ علی غلامی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 41-58

چکیده
  یکی از کارهای لازم و ضروری که در زمینۀ شاهنامهپژوهی باید انجام گیرد، گردآوری و بررسی ابیات پراکندۀ شاهنامه در متون کهن فارسی است. هدف چنین پژوهشی در وهلۀ نخست، یاری در تصحیح متن شاهنامه است. ازآنجاکه ...  بیشتر