نویسنده = ������������������ ��������
نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 259-275

دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فر