تعداد مقالات: 195
177. نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-218

تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی


178. دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218

علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده


179. ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-219

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


180. بررسی تأویل اقوال مشایخ در کشف المحجوب هجویری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-209

رقیّه بایرام‌ حقیقی


181. بررسی دیدگاه‌های عرفانی رشیدالدّین میبدی در آیات مربوط به «زن» در کشف‌الاسرار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 197-216

مریم‌السّادات اسعدی فیروزآبادی


182. پرواز یا پروار؟ تأملی در بیت‌هایی از خاقانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-220

مجید منصوری


183. اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 209-225

دکتر یدالله بهمنی مطلق


184. توضیح عبارتی از اسرارالتوحید و نگاهی به مسئلۀ ارتزاق صوفیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 213-232

حمیدرضا سلمانی


185. نقد و تحلیل محتوایی مقالات مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران از منظر علم‌سنجی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-235

ناصر علیزاده؛ علیرضا نایبی


186. کهن‌الگوی فردیّت در رمان چهل‌سالگی با رویکرد کهن‌الگویی- اسطوره‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-236

شیرین میرشاه ولد؛ غلامعلی فلاح


187. دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-240

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل


188. بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-229

علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی


189. بررسی واژه‌های ترکی در دیوان حافظ

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 227-244

دکتر اسماعیل تاج‌بخش


190. مقایسة ساختاری معارف‌العوارف، اثر عبدالرّحمنِ بُزغُش شیرازی با ترجمۀ عوارف‌المعارف، اثر ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 241-260

فروغ فرجام؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


191. لوازم پنجگانه سلوک در آینه آیات و روایات و ادبیات عرفانی

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 245-258

دکتر محمد حسن فؤادیان


192. نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 259-275

دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فر


193. تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 277-294

دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی


194. جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-308

دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی


195. نکاتی درباره تدوین گرایش برای رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 309-317

دکتر شهرام آزادیان