تعداد مقالات: 184
127. روایت شعر و جایگاه راویان اشعار

دوره 1، 7و8، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-150

باقر قربانی زرین


128. ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-131

روح اله هادی؛ زینب نصیری


129. بررسی نقشِ گونه‌های ایهام در تکثّر معانی واژگان دیوان همام تبریزی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-142

فاضل عبّاس‌زاده


130. نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-147

تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت


131. فرایند «باهم‌آیی» در شعر سبک آذربایجانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-149

نرگس اسکویی


132. تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-152

ساغر سلمانی نژادمهرآبادی


133. خروجگاه و مترادفات آن در متون کهن فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-142

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


134. بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان نوشدارو با شاهنامه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-151

علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی؛ فاطمه زمانی


135. نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-149

شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی


136. ابن‌حاجب در اشاره‌ای داستانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-148

محمد شادروی منش


137. ذوالنون مصری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-160

مرضیه گلرنگ


138. هستی‌شناسی عرفانی در غزلیّات فیض کاشانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 141-159

لیلا نوروزپور


139. خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-160

مجید منصوری


140. اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-158

دکتر تیمور مالمیر


141. درک مطلبِ کودکان 12-8 سال از متون ادبی کهن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-152

مصطفی موسوی؛ مونا سیفی


142. معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-160

نرگس اسکویی


143. ویژگی‌های زبانی شعر سهراب سپهری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-161

جواد صمدی پور


144. تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 149-168

مهدی شریفیان؛ فرامرز رحمانی


145. روش‌شناسی هجویری در تعریف و نقد اصطلاحات تصوف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-168

علیرضا محمدی کله سر


146. تصحیح چند خطا در دیوان فرّخی سیستانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 151-164

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


147. بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 153-172

الهام سیدان


148. بررسی بسامدی اختیارات وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-168

وحید عیدگاه طرقبهی


149. نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 159-174

دکتر حمید رضایی


150. تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

راضیه آبادیان؛ تقی پورنامداریان