تعداد مقالات: 195
101. بررسی چهار نظریه دربارة بیتی از عبدالقادر بیدل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-112

سیدمهدی طباطبایی


102. بررسی بینامتنی حکایات مشترک تذکرة‌الاولیا و منطق‌الطیر عطار نیشابوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-112

سیده مریم روضاتیان؛ فاطمه السادات مدنی


103. دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-111

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان


104. مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-113

فاطمه مهری


105. چند نکته در شرح احوال سوزنی سمرقندی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-116

سیاوش گودرزی


106. ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-123

دکتر حمیرا زمردی؛ دکتر محبوبه حیدری


107. بررسی و تحلیل تابو در بوف کور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-122

شیرزاد طایفی؛ الناز خجسته


108. کمینه‌‌گرایی در خرده‌‌حکایت‌‌های تذکرةالأولیا: استراتژی زیبایی‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113

ابراهیم سلیمی‌کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی


109. بررسی زندگی و اندیشۀ ابوحفص حدَاد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-120

ناصر رحیمی؛ رحیمه ادهم


110. نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان مولانا

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-116

مریم مشرف المُلک


111. ابیات شاهنامه در خلق الانسان نیشابوری (پیش از 521ق)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-124

جواد بشری


113. پیوندِ بلاغت و ابعاد «وصف» در شعر هشت شاعر کودک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-119

عباس باقی نژاد؛ اصغر باباسالار


114. خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل 64 کفالای قبطی نسخه برلین)

دوره 1، 7و8، پاییز و زمستان 1390، صفحه 121-132

محمود جعفری دهقی؛ سمیه مشایخ


115. رمانتیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

قدسیه رضوانیان؛ مریم محمودی


116. انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-120

زهر ابوالحسنی چیمه


117. شگردهای طنزآفرینی خاقانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-130

محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش


119. مطالعه‌ی تصویر دهه‌ی بیست جنوب ایران در رمان همسایه‌ها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-133

علی افضلی؛ زینب قاسمی اصل


120. بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-131

علیرضا فولادی؛ عباس شاه علی رامشه


121. بررسی ناپایداری معماری دورة غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-132

میترا گلچین؛ امیرحسین هاشمی


122. خاقانی و ایماژیسم

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-131

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی


123. قصیده‌ای از ابوالمعالی نصراالله منشی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-124

امید سُروری


125. بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر در سده‌های 12 و 13 هجری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

یلدا آزرمی؛ نجف جوکار