تعداد مقالات: 195
77. داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-76

داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی


78. بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-92

محمد علی جانی پور


79. نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-90

محمّدحسین بیات


80. سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-92

شهرام آزادیان؛ حمید رضا حکیمی


81. میزان ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی و ... در خطبۀ صدوهشتم از نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-94

علیرضا حاجیان نژاد؛ میرفت سلمان


82. پژوهشی در باب تأملات معناشناختی عین‌القضات همدانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-93

مسعود آلگونه جونقانی


83. بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-100

زهرا پارساپور


85. بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-92

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی


87. اشعار دخیل در دیوان رشیدالدّین وطواط در چاپ مصحَّح نفیسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-96

محمد احمدی؛ سارا سعیدی


88. نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-100

دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی


89. زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-102

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری


92. نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطّار نیشابوری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-100

شیرزاد طایفی


93. شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-102

محمد شادروی‌منش؛ اعظم برامکی


94. جلوه‌هایی از رمانتیسم در شعر خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-99

نرگس اسکویی


96. پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-94

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


97. تأمّلی در دیدگاه‌‌های نظامی دربارۀ جوهره و خاستگاه شعر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-110

محمود فضیلت؛ یاسین اسمعیلی


98. میان خانۀ جهان

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-100

محمّدرضا ترکی


100. رابطة معنایی جمله‌وارة پایه و پیرو در جمله‌های شرطی زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-112

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی؛ مهری کاظمی