تعداد مقالات: 184
26. غرب‌ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل‌احمد و ساعدی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-37

ناصر علیزاده؛ بهرام افضلی


27. بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-38

مریم حسینی؛ رقیه وهابی دریاکناری


28. منشآت عربی خاقانی شروانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-38

محمّدرضا ترکی


29. سایۀ نثر قاجار بر شیوۀ نگارش فارسی امروز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-43

احمد خاتمی؛ مژگان اصغری طرقی


30. اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-58

محمّدیوسف نیّری؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی


31. نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-40

مهدی شریفیان؛ میثم احمدی


32. وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-40

مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی


33. طرز انوری در غزل‌ها و رباعی‌ها، با تکیه بر ویژگی‌های نحوی کلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ سمیه رجبی


34. تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


35. جزئیات پوشش سنّتی زنان رفسنجان در دوبیتی‌های محلّی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-36

مصطفی موسوی؛ زینب کبیریان


36. پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی


37. روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

دوره 1، 7و8، پاییز و زمستان 1390، صفحه 27-44

محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی


38. مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

مهدی علیایی مقدم


39. بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 31-48

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی


40. احمدِ خضرویه، عارفی از بلخ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-56

ناصر رحیمی


41. طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-59

احمد خاتمی؛ الهام باقری


42. تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-56

تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت


43. نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-55

داود اسپرهم؛ زینب اکبری


44. بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن

دوره 1، شماره 6، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-56

علی شیخ الاسلامی؛ محمد رضایی


45. گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-57

محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد


46. ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-56

محمد منصور؛ اسماعیل شموشکی


47. عتّابی، عتابی و معانی آن در عربی و فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-52

محمود عابدی؛ شهره معرفت


48. گونه‌شناسی نمایش‌نامه‌های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


49. ابیات شاهنامۀ فردوسی در تاج‌المآثر نظامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-58

عبدالرّضا سیف؛ علی غلامی


50. یک ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نکته‌ای مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-60

محمد رضا ترکی