دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

واکاوی ابهام مکان در شاهنامه بنابر نظریة ذهنیت اسطوره‌ای با تکیه بر داستان‌های تاج‌گذاری ایرج، اسارت کیکاوس در هاماوران و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

آرمان فاتح دولت‌آبادی؛ حبیب اله عباسی؛ عفت نقابی


سیالیت بن‌مایه‌ها در شعر صائب تبریزی و سبک هندی (بررسی موردی بن‌مایه‌ی سرو و قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

سعید رحیمی؛ علیرضا امامی


ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

فضل الله خدادادی


نام‌دهی و طبقه‌بندی در اشعار سیاسی- اجتماعی فرخی یزدی براساس الگوی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد کیشانی فراهانی؛ منوچهر اکبری


گزارش یک ربایش حلّ رسالة‌القدس و غلطات‌السّالکین روزبهان به وسیلۀ قطب‌الدّین محمّد جامی در حدیقة‌الحقیقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

همایون شکری


بررسی و مقایسۀ حکایاتِ مشترک اسرارنامه و تذکرةالاولیای عطّار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف


بررسی و تحلیل کارکرد رنگ در شعر پایداری افغانستان براساس نظریۀ ماکس لوشر؛ مطالعه موردی اشعار خلیل‌الله خلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

شفیع الله سالک؛ مهسا رون؛ سید علی قاسم زاده


برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

عبدالرضا سیف؛ آراد غلامی


نقد و ارزیابی تاریخی نُه حکایت از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

حمیدرضا فهندژسعدی؛ عبدالرضا سیف


تطور و تحول فرزندنامه در ادوار ادب فارسی (قرن چهارم تا دوران معاصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

آسیه ذبیح نیا عمران