دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

ناصر حامدی؛ داود محمدی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی