دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی- پژوهشی

واکاوی ابهام مکان در شاهنامه بنابر نظریة ذهنیت اسطوره‌ای با تکیه بر داستان‌های تاج‌گذاری ایرج، اسارت کیکاوس در هاماوران و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

آرمان فاتح دولت‌آبادی؛ حبیب اله عباسی؛ عفت نقابی


سیالیت بن‌مایه‌ها در شعر صائب تبریزی و سبک هندی (بررسی موردی بن‌مایه‌ی سرو و قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

سعید رحیمی؛ علیرضا امامی


ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

فضل الله خدادادی


نام‌دهی و طبقه‌بندی در اشعار سیاسی- اجتماعی فرخی یزدی براساس الگوی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد کیشانی فراهانی؛ منوچهر اکبری