دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه