تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل
تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

احسان زندی‌طلب؛ خلیل بیگ‌زاده

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 135-153

چکیده
  چکیدهمعراج‌نامه گونه‌ای ادب دینی و عرفانی و گزارش سفر شخصیتی روحانی به قلمروهای ناشناخته است. سفر در ساختار این گونه ادبی و روایی، همواره عنصری تعالی‌بخش در سلوک انسان به سوی کمال بوده‌است؛ بر این ...  بیشتر