کلیدواژه‌ها = موضوع
موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 113-131

ناصر حامدی؛ داود محمّدی؛ عبداللّه حسن زاده میرعلی


بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-38

مریم حسینی؛ رقیه وهابی دریاکناری