کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


2. اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-158

دکتر تیمور مالمیر


3. هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-208

دکتر علی محمّد گیتی فروز