بررسی بسامدی اختیارات وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو
بررسی بسامدی اختیارات وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو

وحید عیدگاه طرقبهی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 153-168

چکیده
  وزن شعر ناصرخسرو همیشه موردتوجه ادیبان و شعرپژوهان بوده است و همواره این شاعر را با ویژگی‌های وزنی خاصش می­شناخته اند. با این­همه، کمتر پژوهش کاملی دربارة ویژگی‌های وزنی شعر او صورت گرفته ‌است. ...  بیشتر
وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)
وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  ایقاع، میزان موسیقیِ موزون است؛ چنان‌که عروض میزان کلام منظوم است. ایقاع مانند عروض، دارای اوزانی است که آن­ها را در اصطلاح موسیقی قدیم ایران، ادوار یا ادوار ایقاعی گویند. ادوار ایقاعی از ارکان و ارکان ...  بیشتر