نویسنده = ������������ ��������
سیالیت بن‌مایه‌ها در شعر صائب تبریزی و سبک هندی (بررسی موردی بن‌مایه‌ی سرو و قمری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

سعید رحیمی؛ علیرضا امامی