نویسنده = ������������ ���������������� ��������
نام‌دهی و طبقه‌بندی در اشعار سیاسی- اجتماعی فرخی یزدی براساس الگوی کارگزاران اجتماعی ون‌لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

محمد کیشانی فراهانی؛ منوچهر اکبری