نویسنده = �������� ���������� ������ ����������
تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 39-57

تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس