نویسنده = ������������ ����������
تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی