ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی
ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 201-219

چکیده
  اشعار خاقانی مشحون از نکاتی است که به  انواع علوم زمانة او اشاره دارند و وی آنها را در تاروپود شعر خود تنیده ­است. همین اصل باعث شده ­است تا دریافت شعر او بدون درک دقایقی که از انواع علوم (طب، نجوم، ...  بیشتر