نویسنده = ���������� ������������������ ������ ����������
ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 201-219

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی