نویسنده = ������������ ��������
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 21-37

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری