نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی
نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 133-149

چکیده
  دیدگاه‏هایی که شاعران هر دوره دربارة تعریف شعر ارائه می‏کنند، روشنگر ویژگی‏های نوع شعری است که در آن دوره مقبول طبع آنان قرار می‏گرفته است. مجموع این دیدگاه‏ها به‌طورکلّی می‏تواند به لحاظ ...  بیشتر