نویسنده = ������������ ����������
نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 133-149

شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی