نویسنده = ���������������� ��������
رمزگشایی و تحلیل شخصیّت در قصّه عامیانۀ کامروپ و کاملتا

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-112

زیبا قلاوندی؛ طاهره موسوی


بررسی چگونگی بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 179-198

محسن نورپیشه قدیمی؛ زیبا قلاوندی