نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی چگونگی بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 179-198

محسن نورپیشه قدیمی؛ زیبا قلاوندی