نویسنده = �������������� ����������
تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 187-205

محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی