نویسنده = ������ �������� �������������� ����������������
موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 113-131

ناصر حامدی؛ داود محمّدی؛ عبداللّه حسن زاده میرعلی