نویسنده = �������������������������� ��������
تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومة عاشقانه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-20

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی