نویسنده = �������������������������� ������
تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 161-178

راضیه آبادیان؛ تقی پورنامداریان