نویسنده = ���������� ���� ���������� ��������
شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 147-168

حسین قربان‌پور آرانی؛ حمزه محمدی ده چشمه