نویسنده = ������������ ����������
عتّابی، عتابی و معانی آن در عربی و فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 39-52

محمود عابدی؛ شهره معرفت