نویسنده = �������� �������������� ��������
رهی؛ سنّت، کلیشه یا تخلّص؟ (پژوهشی دربارۀ واژۀ «رهی» در شعر فارسی)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-133

مهسا رضایی؛ نجمه درّی؛ سعید بزرگ بیگدلی