نویسنده = ������������ ����������������
بررسی ناپایداری معماری دورة غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 113-132

میترا گلچین؛ امیرحسین هاشمی