نویسنده = �������������������� ��������������
دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 97-111

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان