ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی
ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی

محمد منصور؛ اسماعیل شموشکی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 39-56

چکیده
  لامعی گرگانی شاعر مطرح قرن پنجم هجری در دورۀ حکمرانی سلجوقیان بزرگ است. از آنجا که لامعی به دوره‌ای تعلق دارد که می‌توان آن را دورۀ انتقال فرهنگی از عصر غزنوی به عصر سلجوقی دانست، شاعر قابل اعتنایی است، ...  بیشتر