نویسنده = ������������ ����������������
دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-18

عبدالرضا سیف؛ محمدجواد عظیمی