نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 57-76

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی