نویسنده = ������������ ����������
بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان نوشدارو با شاهنامه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 133-151

علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی؛ فاطمه زمانی