نویسنده = ���������� �������������������� ��������
بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-38

مریم حسینی؛ رقیه وهابی دریاکناری