نویسنده = ������������ ��������
رابطة معنایی جمله‌وارة پایه و پیرو در جمله‌های شرطی زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-112

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی؛ مهری کاظمی