نویسنده = ������ ������������ ��������
نقد و بررسی سیر بحث «اقتضای حال»

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 53-72

محبوبه همّتیان؛ حسین آقا حسینی