نویسنده = ������������ ����������
طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 33-59

احمد خاتمی؛ الهام باقری