نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل داستان چهارم هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی بر اساس نظریّۀ انسان‌شناسی ابن عربی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 133-151

مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده؛ محسن محمّدی فشارکی


نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 21-40

مهدی شریفیان؛ میثم احمدی