پژوهشی انتقادی در تصحیح مرصادالعباد از محمّدامین ریاحی
پژوهشی انتقادی در تصحیح مرصادالعباد از محمّدامین ریاحی

یعقوب نوروزی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 21-41

چکیده
  مرصادالعباد از متون تعلیمی عرفانی در قرن هفتم است که نسخ متعدّدی از آن در دست است. محمّدامین ریاحی از نسخه‌پژوهان معاصر، این اثر را تصحیح کرده است. او از میان نسخ متعدّد این اثر، نسخۀ بورسا را به عنوان ...  بیشتر