نویسنده = ������ �������� ���������� ��������������
شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 155-176

محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر