نویسنده = �������� �������������� ��������
نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان مولانا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 101-116

مریم مشرف المُلک