سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی
سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی

شهرام آزادیان؛ حمید رضا حکیمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 73-92

چکیده
  در دوره‌ای که سلجوقیان (431-590) بر ایران حکومت می‌‌کردند،تعداد قابل توجّهی از شعرا و نویسندگان در مناطق تحت نفوذ آنان زندگی می‌‌کردند.این مقاله با بررسی پادشاهان سلجوقی و وزیران آنان و نیز رجالی که در ...  بیشتر