نویسنده = ���������������� ����������
سلجوقیان و حمایت از ادبیّات فارسی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 73-92

شهرام آزادیان؛ حمید رضا حکیمی