نویسنده = ���������������� �����������������
بررسی تطبیقی روایت در بوف کور هدایت و پیکر فرهاد معروفی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 211-229

علی‌اصغر اسکندری؛ صادق جوادی