نویسنده = ���������������� ��������
گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 39-57

محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد