نویسنده = ������������������� ��������
تحلیل ساختاری معراج‌نامه‌ی ابن سینا بر پایۀ سفر قهرمان کمپبل

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-153

احسان زندی‌طلب؛ خلیل بیگ‌زاده


دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218

علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده