نویسنده = ���������� ���������������������� ���������������������������