نویسنده = ����������������� ��������
شگردهای طنزآفرینی خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-130

محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش